Regulamin sklepu SMAKI-GRECJI.PL

I. Postanowienia ogólne

1.1. Witryna internetowa pod adresem smaki-grecji.pl jest prowadzona przez Ireneusza Szadkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ZAUER Ireneusz Szadkowski, z siedzibą w Komornikach (62-052), ul. Morenowa 9 (zwanym dalej Sprzedawcą), wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 8421509768.
1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Witryny pod adresem smaki-grecji.pl (zwanej dalej: Witryną), której celem jest prezentacja oferty produktowej Sprzedawcy dla Klientów hurtowych, ułatwienie sprzedaży detalicznej szerokiego asortymentu towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy, prowadzonej w punkcie sprzedaży opisanym w punkcie 1.4 przez Sprzedawcę, do umieszczania informacji i artykułów dotyczących asortymentu oraz do obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży detalicznej produktów spożywczych i przemysłowych, do składania i ewidencjonowania Zamówień.
1.3. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Komornikach (62-052), przy ul. Stawnej 2, telefon: +48 517 238 088; e-mail: sklep[małpa]smaki-grecji.pl. Za każdym razem, gdy w niniejszym regulaminie mowa jest o sklepie smaki-grecji.pl dotyczy to punktu sprzedaży, o którym mowa w niniejszym punkcie.
1.4. Dane zamieszczone przez Sprzedawcę w Witrynie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane pełnią jedynie rolę informacji handlowej.
1.5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1.6. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa w szczególności:
a) zasady korzystania z Witryny;
b) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w Witrynie;
c) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów w Sklepie;
d) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień na zakup Towarów w Sklepie;
e) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Witryny.
1.7. Korzystanie z Witryny jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:
a) posiadanie komputera klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu,
b) dostępu do sieci Internet,
c) posiadania odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash.
1.8. Zakazuje się korzystającemu z Witryny dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Witrynie.
1.9. Witryna ( w szczególności kategoria WINA) przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.
1.10. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
1.11. Każdy Użytkownik chcący skorzystać z Witryny powinien zapoznać się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części, Sprzedawca prosi o niekorzystanie z Witryny.
1.12. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania za pośrednictwem Witryny treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
b) korzystania z Witryny w sposób nie zakłócający funkcjonowania domeny smaki-grecji.pl,
c) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie za pośrednictwem Witryny niezamówionej informacji handlowej (spam).
1.13. Sprzedawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z niektórych funkcji Witryny, a w szczególności z możliwości dokonywania Zamówień lub dodawania komentarzy lub opinii, w tym też może usunąć lub zablokować Konto Użytkownika, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
a) podał w trakcie rejestracji lub składania Zamówienia nieprawdziwe dane, w szczególności odnośnie potwierdzenia pełnoletności Użytkownika;
b) dopuścił się naruszenia zobowiązań określonych w pkt. 1.13. Regulaminu.
1.14. Użytkownik, którego konto zostało usunięte lub zablokowane zgodnie z punktem poprzedzającym Regulaminu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
1.15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu, komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Witryny.

II. Definicje:

Sprzedawca – Ireneusz Szadkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ZAUER Ireneusz Szadkowski, z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Morenowa 9, NIP 842-150-97-68;
Witryna – witryna internetowa znajdująca się pod adresem smaki-grecji.pl;
Sklep – punkt sprzedaży położony w Komornikach (62-052), ul. Stawna 2; telefon: 517 238 088; e-mail: sklep[małpa]smaki-grecji.pl
Towary – towary prezentowane w Witrynie, dostępne w sprzedaży w Sklepie;
Zamówienie – rezerwacja towarów składana za pośrednictwem Witryny, mailowo lub telefonicznie, prowadząca do zawarcia i zrealizowania umowy sprzedaży w należącym do Sprzedawcy punkcie sprzedaży położonym w Komornikach (62-052) przy ul. Stawnej 2.
Klient – każdy klient nabywający Towary;
Konsument – osoba fizyczna, która nabywa Towar od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Użytkownik – każda osoba odwiedzające Witrynę;
Rejestracja – proces zakładania konta przez Użytkownika w Witrynie, wiążący się z podaniem danych osobowych opisanych w Polityce prywatności;
Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się w Witrynie;
Gość – Użytkownik niezarejestrowany, który dokonuje Zamówień za pośrednictwem Witryny;
Strona produktowa – strona w Witrynie, na której przedstawione są informacje na temat danego Towaru;
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

III. Warunki dokonywania zamówień

3.1. Warunkiem dokonania Zamówienia za pośrednictwem Witryny, zamówienia e-mail lub telefonu jest podanie niezbędnych informacji do realizacji Zamówienia lub dokonanie Rejestracji, oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu a także jego akceptacja przez Użytkownika.
Każdy Klient, który dokonuje zamówienia za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie automatycznie akceptuje Regulamin.
3.2. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego w Witrynie. Zamówienia mogą być też składane telefonicznie pod numerem 517 238 088 lub mailowo na adres: sklep[małpa]smaki-grecji.pl .
3.3. W przypadku zamówienia z kategorii WINA potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią.
3.4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu składania Zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość) lub zapisany w zakładce Konto (Klient zarejestrowany), potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz szczegóły dotyczące Zamówienia.
3.5. Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia niezwłocznie po jej otrzymaniu.
3.6. Odmowa przyjęcia Zamówienia następuje wówczas, gdy:
a) towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;
b) podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;
c) Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem;
d) pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.
3.7 Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na potwierdzenie przyjęcia Zamówienia skontaktować się z Klientem przy użyciu adresu e-mail albo numeru telefonu podanego podczas procesu składania zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość) lub zapisanego w zakładce Moje konto (Klient zarejestrowany) i:
a) poinformować Klienta o wydłużonym terminie realizacji Zamówienia na dany Towar/Towary, wskazując równocześnie jaki jest to termin – jeżeli Klient w ciągu trzech Dni Roboczych nie zaakceptuje wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, wówczas Zamówienie jest anulowane,
b) zweryfikować prawidłowość podanych przez Klienta w Zamówieniu danych, jeżeli budzą one uzasadnione wątpliwości odnośnie ich poprawności,
c) wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące szczegółów złożonego przez Klienta Zamówienia.
3.8 Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją umowy sprzedaży lub z dostarczeniem Towaru do Kupującego (jeżeli Kupujący składając Zamówienie zaznaczył opcję skorzystania z firmy kurierskiej przy odbiorze Towaru), pojawią się po dokonaniu wyboru formy odbioru Towaru i formy płatności w podsumowaniu Zamówienia. Informacje te zawarte są również w Witrynie, zakładka „Koszty dostawy”.
3.9 Jeżeli Klient nie wybrał innej opcji przy dokonywaniu Zamówienia, do każdego Zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do odebrania.
3.10 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i wartości Zamówień, Klient zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem przez Klienta Zamówienia.
3.11 Zarejestrowany Klient jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie adresu e-mail lub numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych po zalogowaniu się do Konta.

IV. Ceny i formy płatności

4.1. Wszystkie ceny prezentowane w Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana w Witrynie przy Towarze w chwili składania Zamówienia. Na wypadek wątpliwości Sprzedawca zastrzega, że ceny nie zawierają kosztów dostawy, która to usługa jest świadczona na życzenie Klienta przez firmę kurierską zgodnie z cennikiem podanym w Witrynie.
4.2. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia prezentowana jest w Witrynie przed zaakceptowaniem przez Klienta skompletowanego Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Towarów wraz z kosztami dostawy, jeżeli Klient wybrał taką opcję.
4.3. Zapłaty za zamówiony Towar Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:
a) osobiście przy odbiorze Zamówienia w Sklepie (gotówką lub kartą płatniczą);
b) za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Przelewy24 (operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań) – wybierając tę formę płatności Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku, po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy;
c) przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy – wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy podany w Witrynie – realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy;
d) za pobraniem, czyli osobiście, gotówką lub kartą płatniczą, w przypadku dostarczenia Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej – realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę;
4.4. W przypadku wybranych Towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dokonania zapłaty za Zamówienie, przy czym Klient nigdy nie ma obowiązku zapłaty ceny przed otrzymaniem Towaru.
4.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.
4.6. Akceptując niniejszy Regulamin Klient będący osobą fizyczną, który wybrał przy składaniu zamówienia fakturę, jako dowód zakupu wyraża zgodę na doręczenie mu zamiast paragonu faktury VAT dokumentującej zakup towarów wskazanych w Zamówieniu, jak też wyraża zgodę na to, aby wyżej wskazana faktura VAT została mu doręczona w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Faktury dla Klientów nie będących osobami fizycznymi również są wystawiane w formie elektronicznej i są przesyłane na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia, na co Klient akceptując niniejszy Regulamin, wyraża swoją zgodę.
4.7. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.

V. Realizacja zamówień, odbiór lub dostawa Towarów

5.1. Zamówienia złożone do godz. 10 i spełniające warunki płatności realizujemy jeszcze tego samego dnia, chyba że po stronie Sprzedawcy wystąpią sytuacje wcześniej nie przewidziane. W takim wypadku Sprzedawca, niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, poinformuje Klienta o sytuacji i ustali z Klientem dogodny termin dostawy.
5.2. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w puncie sprzedaży położonym w Komornikach przy ul. Stawnej 2 (Sklep) w dni robocze w godzinach 9:30 – 15:00. Klient może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby. Klient może też skorzystać z usług współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej lub innej, która odbierze zamówiony Towar ze Sklepu i dostarczy go do wskazanego przez Klienta w treści Zamówienia miejsca dostawy.
5.3. Odbiór towaru przez Klienta możliwy jest również w innych, niż podane w punkcie powyżej, godzinach, po uprzednim telefonicznym ustaleniu czasu odbioru towaru ze Sprzedawcą.
5.4. Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.
5.5. Koszty dostarczenia Towaru przez firmę kurierską, które Klient ponosi oprócz ceny za Towar, są podawane w Witrynie przy składaniu Zamówienia.
5.6. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Towaru wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów firmie kurierskiej. Przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.
5.7. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską tylko na terytorium Polski, w Dni robocze w godzinach 8.00 – 17.00, na koszt Klienta uwidoczniony w podsumowaniu złożonego przez Klienta Zamówienia. Niezależnie od tego kurier może, lecz nie jest zobowiązany, kontaktować się na wskazany przez Klienta numer telefonu, celem potwierdzenia obecności w miejscu dostawy.
5.8. Towar dostarczany jest przez firmę kurierską pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu Zamówienia w ciągu max. 2 Dni Roboczych. Czas realizacji dostawy jest liczony od momentu:
a) zaksięgowania całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone Zamówienie na koncie Sprzedawcy – w przypadku wyboru sposobów płatności, o których mowa w pkt. 4.3. b) lub c) Regulaminu;
b) potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę – w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt. 4.3. d) Regulaminu.
5.9. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę o przekazaniu zamówionych Towarów firmie kurierskiej, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail podany w Zamówieniu.
5.10. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia.
5.11. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia, paragonu lub faktury VAT lub jeżeli Towar uległ uszkodzeniu, Klient powinien sporządzić protokół szkody zgodnie z procedurą stosowaną przez firmę kurierską. Sporządzenie protokołu szkody nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ma na celu jedynie usprawnienie procesu jej rozpatrzenia.
5.12. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych, uniemożliwiających dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności Klienta lub osoby uprawnionej do odbioru przesyłki, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Klient pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na dodatkową dostawę. Koszt ten równy będzie kosztowi dostawy przypisanemu pierwotnie danemu Zamówieniu.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

6.1. Z zastrzeżeniem pkt. 6.4. Regulaminu, Konsument może w terminie 14 dni od dnia realizacji Zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia znajduje się TUTAJ.
6.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostarczanego mu przez Sprzedawcę wraz z Towarem, jednak nie jest to obowiązkowe. Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres: sklep[małpa]smaki-grecji.pl.
6.3. Do oświadczenia, o którym mowa w punkcie powyższym, Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Towaru.
6.4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących Towarów:
a) produktów świeżych, ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
b) dostarczanych w zamkniętych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;
6.5. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie Towarów przed jego upływem.
6.6. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania Towaru do Sklepu na adres: SMAKI-GRECJI.PL, ul. Stawna 2, 62-052 Komorniki.
6.7. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
6.8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o której mowa powyżej, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.
6.9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
6.10. Przed odstąpieniem od umowy, Konsument nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towarów. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów. Konsument nie może odstąpić od umowy w odniesieniu do Towarów stanowiących napoje alkoholowe, które zostały przez Konsumenta otwarte.
6.11. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.
6.12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

VII. Reklamacje

7.1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację.
7.2. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć Towar do Sklepu wraz z dowodem zakupu.
7.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta.
7.4. O sposobie jej rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta w reklamacji.
7.5. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po przekazaniu Klientowi informacji o pozytywnym sposobie załatwienia reklamacji.

VIII. Ochrona danych osobowych

8.1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest ZAUER Ireneusz Szadkowski. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
8.2. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez ZAUER Ireneusz Szadkowski, w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Klientów ZAUER Ireneusz Szadkowski, w tym firmie kurierskiej.
8.3. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez ZAUER Ireneusz Szadkowski także w celach marketingowych, jeżeli Klient wyrazi na to dobrowolną zgodę. Klient korzystając z Witryny nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
8.4. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez ZAUER Ireneusz Szadkowski, z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Morenowej 9 w celach marketingowych i otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od ZAUER Ireneusz Szadkowski.
8.5. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania.

IX. Prawa autorskie
Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów zamieszczonych na stronie smaki-grecji.pl/, wyglądu i kompozycji tej strony oraz opisów, artykułów i publikacji, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są chronione przepisami prawa autorskiego i nie mogę być wykorzystywane bez uzyskania pisemnej zgody od ZAUER Ireneusz Szadkowski.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie internetowej smaki-grecji.pl i będą wymagały każdorazowej akceptacji Użytkownika wyrażonej przez Użytkownika przed złożeniem zamówienia. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
10.2. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników Witryny, używane są tzw. cookies (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług Witryny i możliwość składania zamówienia.
10.3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.
10.4. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.